Khaki FR Cotton Coverall

  • Made with 7 oz. khaki FR cotton